PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Kam reikalingas šis privatumo pranešimas?

AB „Vilkyškių pieninė”, į. k. 277160980, adresas Prano Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgiai, Lietuva (toliau – Bendrovė), yra Jūsų asmens duomenų valdytojas. Bendrovė, kartu su kitomis įmonėmis (AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“, SIA „Baltic Dairy Board”) priklauso įmonių grupei (toliau – Įmonių grupė arba Mes), todėl šioje privatumo politikoje pateikiama informacija susijusi su asmens duomenų tvarkymu visoje įmonių grupėje. Tvarkant asmens duomenis šioje politikoje aprašomais tikslias, minėtos įmonių grupei priklausiančios įmonės, tam tikrais atvejais gali veikti kaip savarankiški duomenų valdytojai ir (ar) bendri duomenų valdytojai.

Mes rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat laikomės „Vilkyškių“ įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų duomenų subjektų informavimą, šiame privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiame aktualią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje.

Šiame pranešime aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis ir (ar) lankotės Mūsų administruojamose internetinėse svetainėse, soc. tinklų paskyrose ar pateikiate Mums savo asmens duomenis kitais būdais. Šiame pranešime, taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šio Pranešimo peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. Norime pažymėti, jog pasiliekame teisę ateityje Pranešimo nuostatas pakeisti. Privatumo pranešimo pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, todėl skatiname Jus šį Pranešimą peržiūrėti periodiškai

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma; arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenis tvarkome griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kokiais tikslais ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos tvarkyti yra būtina tvarkyti siekiant šių tikslų:

Tvarkymo tikslas:

Elektroninė prekyba

(GymOn elektroninė parduotuvė)

Tvarkomi asmens duomenys:

Elektroninė prekyba vykdoma Bendrovės prekių ženklo „GymOn“ elektroninėje parduotuvėje (www.gymon.lt), todėl informacija apie šioje el. parduotuvėje renkamus ir tvarkomus asmens duomenis pateikiama „GymOn“ privatumo politikoje.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Duomenų gavimo šaltiniai:

Duomenų tvarkymo terminai:

 

Tvarkymo tikslas:

Tiesioginė rinkodara

(Asmeninių pasiūlymų, akcijų bei kitų naujienų siutimas)

Tvarkomi asmens duomenys:

Tam, kad galėtume siųsti Jums bendrą ir (ar) suasmenintus rinkodaros pasiūlymus, Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: (1) kontaktiniai duomenys (kaip pvz., el. pašto adresas, telefono numeris); (2) kiti susiję duomenys  (pvz., vardas, pavardė, užsakymų duomenys, naudojimosi duomenys ir pan.).

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Užsakydami Mūsų siūlomą tiesioginę rinkodarą bei šiuo tikslu pateikdami Mums savo duomenis, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Mes galėtume siųsti Jums tiesioginę rinkodarą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovo, kai Jūs užsakote Mūsų tiesioginę rinkodarą ir (ar) duodate sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros kitais būdais.

Duomenų tvarkymo terminai:

Jūsų duomenys šiuo tikslu tvarkomi (naudojami, saugojami) iki tol kol galioja Jūsų duotas sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo gavimo datos.

 

Tvarkymo tikslas:

Komunikacija su Jumis

(Paklausimų nagrinėjimas)

Tvarkomi asmens duomenys:

Tam, kad galėtume komunikuoti su Jumis bei įvertinti ir išspręsti Jūsų siunčiamus paklausimus ir pateikti jums atsakymą, Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: (1) Vardas ir (ar) Pavardė; (2) kontaktiniai duomenys (kaip pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris); (3) Paklausimo turinys.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Pateikdami Mums savo paklausimą, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Mes galėtume susipažinti su Jūsų paklausimu bei pateikti atsakymą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu.

 

Tais atvejais, kai pateikiate mums skundus, pretenzijas ir (ar) pranešimus pasitikėjimo linija, asmens duomenis tvarkome šiais pagrindais: (1) Reglamento 6 str. 1 d. c p., t. y. taikomoms teisinėms prievolėms įgyvendinti (pvz., LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir pan.); (2) Reglamento 6 str. 1 d. f p., t. y. Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų teisėtiems interesams (pvz., teisėtų interesų ir (ar) reikalavimų pareiškimui, apgynimui) įgyvendinti.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovo, kai Jūs siunčiate mums savo paklausimus, Mūsų pateiktais kontaktais (kaip pvz., adresu, el. paštu, telefonu, internetinėse svetainėse ir pan.).

Duomenų tvarkymo terminai:

Jūsų pateikti paklausimai (įskaitant privalomus asmens duomenis) saugomi visą užklausos nagrinėjimo laikotarpį bei 6 mėnesius skaičiuojant nuo išnagrinėjimo dienos. Informacija, susijusi su skundais, saugoma iki 3 metų.

 

Tvarkymo tikslas:

Vidinių informacijos kanalų administravimas

(Pranešėjų teikiamų pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimas, komunikacija Vilvi group pasitikėjimo linija)

Tvarkomi asmens duomenys:

Tam, kad galėtume išnagrinėti Jūsų siunčiamus pranešimus apie neteisėtus veiksmus, galimus teisės aktų pažeidimus Bendrovėje bei pateikti jums atsakymą ir (ar) imtis atitinkamų veiksmų reaguojant į pažeidimą,  Mes tvarkome šiuos Jūsų (Pranešėjo) asmens duomenis: (1) Vardas ir (ar) Pavardė; (2) asmens kodas ir (ar) gimimo data; (3) darbovietė; (4) kontaktiniai duomenys (kaip pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris); (3) Pranešimo turinys, įskaitant pateiktus dokumentus ir pan.

 

Tais atvejais, kai komunikuojate su Mumis naudojantis Vilvi group pasitikėjimo linija bei pranešta apie „VILVI Group“ darbuotojų ar veiklos partnerių abejonių keliančią veiklą verslo etikos, etiškos darbdavystės, žmogaus teisių ar aplinkosaugos srityse ir sutinkate atskleisti savo tapatybę (t. y. teikiate pranešimą neanonimiškai, Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: (1) Vardas ir pavardė; (2) el. pašto adresas; (3) Telefono numeris; (4) pranešimo turinį ir (ar) kita su pranešimu susijusią informaciją ar dokumentus. Pažymėtina, jog informaciją pasitikėjimo kanalu galite teikti visiškai anonimiškai (t. y. neatskleidžiant savo tapatybės), todėl jeigu pranešimą teiksite anonimiškai, Jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi (išskyrus pranešimo turinį ir (ar) kita su pranešimu susijusią informaciją ir dokumentus).

 

Bet kuriuo atveju, Bendrovė užtikrina minėtų pranešimų konfidencialumą.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Asmens duomenis tvarkome: (1) Vidinius informacijos kanalus administruojame bei Jūsų patiektus Pranešimus apie pažeidimus, tvarkome šiais pagrindais: (1) Reglamento 6 str. 1 d. c p., t. y. siekiant įvykdyti mums taikomas teisines prievoles (pvz., LR Pranešėjų apsaugos įstatymas ir pan.); (2) Reglamento 6 str. 1 d. f p., t. y. Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų teisėtiems interesams (pvz., teisėtų interesų ir (ar) reikalavimų pareiškimui, apgynimui) įgyvendinti.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs siunčiate mums savo paklausimus į vidinius informacijos kanalus.

 

Daugiau informacijos apie Pranešimus pagal LR Pranešėjų apsaugos įstatymą pateikiama: https://vilvigroup.lt/praneseju-apsauga/.

 

Daugiau informacijos apie „VILVI Group“ pasitikėjimo liniją pateikiama: https://vilvigroup.lt/pasitikejimo-linija/.

Duomenų tvarkymo terminai:

Informacija apie neteisėtus veiksmus, galimus teisės aktų pažeidimus Bendrovėje (pagal LR Pranešėjų įstatymą) saugoma ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją.

 

Informacija apie „VILVI Group“ darbuotojų ar veiklos partnerių abejonių keliančią veiklą verslo etikos, etiškos darbdavystės, žmogaus teisių ar aplinkosaugos srityse saugoma ne trumpiau kaip 1 metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją.

 

Tvarkymo tikslas:

Žaidimų, konkursų ir akcijų organizavimas

(Paklausimų nagrinėjimas)

Tvarkomi asmens duomenys:

Tam, kad galėtumėte dalyvauti Mūsų organizuojamuose žaidimuose, konkursuose ir akcijose, Mes turime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: (1) vardas ir pavardė; (2) kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas; telefono numeris); (3) kiti duomenys, kuriuos prašysime pateikti pagal konkurso, akcijos ar žaidimo taisykles.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Norėdami dalyvauti Mūsų organizuojamuose žaidimuose, konkursuose ir akcijose bei šiuo tikslu pateikdami savo duomenis, išreiškiate savo sutikimą dalyvauti šiame žaidime, konkurse, akcijoje, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. a punktas, t. y. Jūsų sutikimu.

 

Jums laimėjus Mūsų organizuotą žaidimą, konkursą ir (ar) akciją, Jūsų duomenis tvarkome prizo ar kitos dovanos įteikimo tikslu, taip pat siekiant užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. c punktas, t. y. Mums taikoma teisine prievole.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs dalyvaujate Mūsų organizuojamuose konkursuose, žaidimuose ar akcijose.

Duomenų tvarkymo terminai:

Šiuos duomenis tvarkysime (saugosime) konkretaus žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse nustatytą terminą.

 

Tvarkymo tikslas:

Komunikacija socialiniuose tinkluose

Tvarkomi asmens duomenys:

Tam, kad galėtume su Jumis komunikuoti socialiniuose tinkluose, Mes tvarkome, šiuos Jūsų asmens duomenis: (1) Vardą, Pavardę (pavadinimą);

Informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.); (2) Nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė);

(3) Atsiųstas pranešimas; (4) Informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.); (5) Informaciją apie dalyvavimą organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.); (6) Informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.);arba kitą Jūsų pateikiamą informaciją.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Komunikuodami su Mumis ir (ar) lankydamiesi Mūsų administruojamose paskyrose, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Mes galėtume susipažinti su Jūsų reiškiama komunikacija bei į ją atsakyti, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. t. y. Jūsų sutikimu.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų (socialinio tinklo paskyroje), kai su Mumis komunikuojate ir (ar) lankotės Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Duomenų tvarkymo terminai:

Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki Bendrovės paskyros ištrynimo. Pažymime, kad asmens duomenys bus tvarkomi tik socialinio tinklo valdytojo platformoje, todėl tikslūs tvarkymo terminai ir sąlygos yra nustatomos platformos valdytojo.

Kita informacija:

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytojais (t. y. Facebook, Instagram ir LinkedIn platformose). Todėl, Jūsų pateiktą komunikaciją su Mumis taip pat gauna ir socialinio tinklo valdytojas. Taigi, norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu konkrečiame socialiniame tinkle siūlome Jums susipažinti su konkretaus socialinio tinklo valdytojo privatumo nuostatomis: (1) Facebook privatumo nuostatos; (2) Instagram privatumo nuostatos; (3) LinkedIn privatumo nuostatos; (4)  

 

Tvarkymo tikslas:

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

(įskaitant komercinių ryšių palaikymą)

Tvarkomi asmens duomenys:

Sudarant ir (ar) vykdant sutartis su fiziniais asmenimis ir (ar) juridiniais asmenimis (pvz., pieno tiekėjais ir (ar) pirkėjais ar pan.), Mes tvarkome šiuos asmens duomenis:

 

Kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu:

(1) vardą ir pavardę; (2) kontaktinius duomenis (pvz., adresą, el. pašto adresą; telefono numerį); (3) indv. veiklos arba verslo pažymėjimo numerį; (4) atsiskaitomosios sąskaitos numerį; (5) parašą; (6) atsiskaitymų istoriją.

 

Kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, juridinio asmens atstovo ir (ar) darbuotojo:

(1) vardą ir pavardę; (2) kontaktinius duomenis (pvz., el. pašto adresą, telefono numerį); (3) užimamas pareigas.

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Sudarant sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo ir (ar) prekių pirkimo, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y., siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį.

 

Kai sutartis, dėl paslaugų ir (ar) prekių teikimo, sudaroma su juridiniu asmeniu, tuomet asmens duomenys tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų interesų sudaryti ir vykyti sutartis su juridiniais asmenimis bei palaikyti komercinius ryšius.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Jūsų duomenis mes gauname iš konkrečias sutartis sudarančių asmenų (fizinių ir (ar) juridinių), sutarties sudarymo metu.

Duomenų tvarkymo terminai:

Šiuos duomenis tvarkysime (saugosime) visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

 

Tvarkymo tikslas:

Buhalterinės apskaitos vykdymas

(dėl klientams / kontrahentams išrašytų ir (ar) iš jų gautų sąskaitų)

Tvarkomi asmens duomenys:

Vykdant buhalterinę apskaitą, tvarkome mūsų klientams ir (ar) kontrahentas išrašytas ir iš jų gautas sąskaitas, todėl turime tvarkyti šiuos asmens duomenis:

 

Kai klientas / kontrahentas yra fizinis asmuo:

(1) Vardą ir pavardę; (2) PVM mokėtojo kodą (jei PVM mokėtojas); (3) I.Į. kodas / verslo liudijimo Nr. / indv. veiklos pažymos Nr.; (4) adresas; (5) kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris); (6) atsiskaitomosios sąskaitos numeris; (7) atsiskaitymų istorija; (8) parašas (kai pateikiama).

 

Kai klientas / kontrahentas yra juridinis asmuo, juridinio asmens atstovo ir (ar) darbuotojo:

(1) vardą ir pavardę; (2) užimamas pareigas; (3) parašą (kai pateikiama).

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Suteikus Jums prekes ir (ar) paslaugas bei gavus apmokėjimą už jas, turime laikytis teisės aktais Mums nustatytų prievolių tinkamai vesti apskaitą bei saugoti apskaitos dokumentus, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta LR Buhalterinės apskaitos, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymuose).

Duomenų gavimo šaltiniai:

Šiuos asmens duomenis gauname, kai Jūs (fizinis asmuo) arba jūsų darbdavys / atstovaujamasis (juridinis asmuo) ją mums pateikia, kad išrašytume sąskaitą už įsigytas mūsų prekes ir paslaugas; arba kai Jūs tiesiogiai pateikiate išrašytas sąskaitas Mums.

Duomenų tvarkymo terminai:

Šiuos duomenis tvarkysime (saugosime) 10 metų, skaičiuojant nuo sąskaitos išrašymo / gavimo ir (ar) apmokėjimo datos.

 

Tvarkymo tikslas:

Vaizdo stebėjimas

(Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas)

Tvarkomi asmens duomenys:

Norėdami užtikrinti turto ir (ar) asmenų saugumą Bendrovės ir (ar) Įmonių grupės teritorijose ar patalpose, Mes vykdome vaizdo stebėjimą bei tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

(1) Vaizdo įrašus (įskaitant jame užfiksuotus asmenis, transporto priemones ir pan.); (2) Techninius vaizdo įrašų duomenis (pvz., data, trukmė ir pan.).

 

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Vykdydami savo veiklą, vaizdo stebėjimu Mes siekiame užtikrinti turto ir (ar) asmenų saugumą, todėl į vaizdo kamera užfiksuotus asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant Mūsų teisėtų interesų apsaugoti savo turtą.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų (užfiksuojami vaizdo kameromis), kai Jūs lankotės Mūsų administruojamose teritorijose ir (ar) patalpose. Apie tai, jog teritorija yra stebima vaizdo kameromis, būsite informuoti informaciniais ženklais, dar prieš patenkant į stebimą teritoriją (kaip pvz., prie įvažiavimo ar kitose gerai matomose vietose).

Duomenų tvarkymo terminai:

Vaizdo įrašus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome 14 dienų, skaičiuojant nuo jų užfiksavimo dienos arba informaciniame pranešime apie vykdomą vaizdo stebėjimą nurodytą saugojimo terminą. Šiam terminui pasibaigus, įrašai automatiniu būdu ištrinami.

 

Vaizdo įrašams kuriuose užfiksuotos tam tikro įvykio aplinkybės (kaip pvz., turto sugadinimas ir (ar) vagystė; viešosios tvarkos pažeidimas ar kiti teisės aktų pažeidimai) gali būti saugomi kaip įrodymai atitinkamą laikotarpį (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį) ir (ar) teikiami teisėsaugos institucijoms.

 

Tvarkymo tikslas:

Personalo atrankos vykdymas

(darbuotojų paieška)

Tvarkomi asmens duomenys:

Vykdant personalo atrankas, Mes tvarkome šiuos Jūsų  (kandidatų) asmens duomenis:

(1) Vardą ir pavardę; (2) kandidato finansiniai lūkesčiai; (3) duomenys apie išsilavinimą, kvalifikacija, darbo patirtų, ar kitą kandidato pateikiamą informaciją (pvz., CV, motyvacinis laiškas ir pan.).

Plačiau apie tai Žr. žemiau skyriuje „Pretendentų į pareigas asmens duomenų tvarkymas“

Tvarkymo teisėtumo sąlygos:

Dalyvaudami organizuojamose personalo atrankose ir (ar) pateikdami Mums savo duomenis (pvz., CV, motyvacinius laiškus ir pan.), Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Mes galėtume įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą bei pateikti Jums informaciją apie personalo atrankos eigą.

 

Jeigu pasibaigus atrankos procesui Jūsų kandidatūra nebūtų pasirinkta, galime Jūsų prašyti papildomo sutikimo gautų duomenų tvarkymui, tam kad ateityje organizuojamose darbuotojų atrankose, galėtume pakarotinai svarstyti Jūsų kandidatūrą bei pasiūlyti Jums naujas Karjeros galimybes.

 

Šiuo tikslu, Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. Jūsų sutikimu.

Duomenų gavimo šaltiniai:

Šiuos asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai šiuo tikslu pateikiate mums savo duomenis.

Duomenų tvarkymo terminai:

Šiuos duomenis tvarkysime (saugosime) iki tol kol šie duomenys bus reikalingi konkretaus tikslo pasiekimui, tačiau ne ilgiau nei 1 mėnesį, skaičiuojant atrankos pasibaigimo datos.

 

Tuo atveju, jeigu duosite papildomą sutikimą, kad ir toliau galėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenis su tikslu svarstyti Jūsų kandidatūrą organizuojant kitas darbuotojų atrankas, šiuos duomenis saugosime 5 metus, skaičiuojant nuo sutikimo gavimo datos.

Pretendentų į pareigas asmens duomenų tvarkymas

Vykdydami atrankas į Įmonių grupės įmonėse esančias laisvas darbo vietas, Mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos Jūs nurodote pildydami anketą, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kitą dokumentą ir pateikdami mums elektroniniu būdu ar atvykdami į Įmonių grupės įmonių buveines, taip pat duomenis, kuriuos mes galime gauti iš kitų asmenų, siekiant įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą.

Tvarkomi asmens duomenys gali apimti, šias duomenų kategorijas: (1) bendroji informacija apie pretendentą (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie pretendento patirtį, išsilavinimą, informacija apie gebėjimus ir kompetencijas, įgytus leidimus ar kitas teises, bei kita informacija); (2) rekomendacijos, esamų ir (ar) buvusių darbdavių atsiliepimai; (3) pretendento vertinimo informacija (pokalbio su pretendentu rezultatai, atranką vykdančio asmens (-ų) nuomonė, pretendento testavimo rezultatai ir kt.); (4) specialių kategorijų duomenys (duomenys apie pretendento sveikatą) – šiuos duomenis galime rinkti ir tvarkyti tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kiek to riekia tikslui pasiekti (t. y. įvertinti darbingumui, atitikimui specialiems darbo vietos reikalavimams) ir kiek tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus).

Siekiant įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą ir gauti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus, dalykines savybes, mes galime kreiptis į Jūsų buvusius darbdavius (Jus apie tai iš anksto informavę) arba, išskirtiniais atvejais – į esamą darbdavį (tačiau tik gavus Jūsų sutikimą) ir atitinkamai tvarkyti gautą informaciją.

Įmonių grupei priklausančios įmonės, tvarkydamos pretendentų į pareigas asmens duomenis, veikia kaip bendri duomenų valdytojai. Jūsų kaip duomenų subjekto teises įgyvendinti įgaliota Bendrovė, tačiau dėl duomenų subjekto teisių duomenų galite kreiptis į bet kurį iš bendrų valdytojų.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Minėtais tikslais tvarkomus asmens duomenis, galime perduoti ir (ar) suteikti prieigą prie šių duomenų, šių kategorijų duomenų gavėjams:

(1) Kitiems duomenų valdytojams, kuriems šie duomenys reikalingi dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., Įmonių grupei priklausančioms įmonėms);

(2) Duomenų tvarkytojams kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės ir (ar) įmonių grupės įmonių vardu, interesais ir užsakymu (pvz., informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų teikėjams, apsaugos paslaugų tiekėjams ir pan.). Šiems gavėjams duomenys teikiami tik pagal sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis, kuriose aptariami konkretūs duomenų tvarkymo nurodymai bei tvarkytojams nustatomos tinkamos konfidencialumo bei saugumo reikalavimus atitinkančios organizacinės ir techninės priemonės;

(3) Kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., prokuratūrai, teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms). Taip pat teisines paslaugas teikiantiems asmenims. Šiems gavėjams duomenys gali būti teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises bei klientų, darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų).

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias teises:

 • Prašyti susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis bei gauti šių duomenų kopiją;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • Prašyti ištrinti neteisėtai, nesąžiningai tvarkomus ar perteklinius savo asmens duomenis ir (ar) apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • Nesutikti, su savo asmens duomenų tvarkymu, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (pvz., tiesioginės rinkodaros, personalo atrankos ar kitais tikslais). Tačiau, svarbu paminėti, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui vykdytam iki sutikimo atšaukimo momento;
 • Prašyti gauti savo asmens duomenis (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu) ir (ar) juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma („teisė į duomenų perkeliamumą“).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt) dėl Mūsų veiksmų ir (ar) neveikimo tvarkant Jūsų asmens duomenis;

Mes netaikome tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį.

Norėdami įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises, kreipkitės į Mūsų duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu duomenuapsauga@vilvi.eu. Dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taip pat galite kreiptis ir kitais būdais (pvz., pateikiant rašytinį prašymą tiesiogiai; prašymą siunčiant registruotu paštu).

Pažymime, kad norint įgyvendinti savo duomenų subjektų teises Jūs turite patvirtinti savo tapatybę, vienu iš toliau nurodytų būdų:

(1) pateikiant prašymą tiesiogiai, kartu pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

(2) pateikiant prašymą elektroniniu būdu (el. paštu: duomenuapsauga@vilvi.eu), prašymą patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.);

(3) pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų ir (ar) norėtumėte išreikšti savo nepasitenkinimą, nusiskundimus privatumo nuostatomis, maloniai prašome pirmiausia kreiptis į Mus, el. paštu: duomenuapsauga@vilvi.eu.

Kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Bendrovė ir Įmonių grupės įmonės naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikiame prieigą tiems Bendrovės darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Bendrovė ir Įmonių grupės įmonės prieigą prie asmens duomenų užtikrina tinkamo lygio slaptažodžiais ir sudaro konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Bendrovės ir Įmonių grupės bendrovių darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šio Privatumo pranešimo sąlygomis ar kitų klausimų, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytu el. paštu: duomenuapsauga@vilvi.eu.

Kaip apskaičiavome?

Iš viso buvo sukurti šeši vaizdai, kuriuose – simboliški objektai iš cukraus: sužadėtuvių žiedas, lūpų dažai, akiniai nuo saulės, krepšinio kamuolys, klasikinė gitara ir dviratis. Kiekvienas jų atspindi skirtingą kiekį nesuvalgytų cukrų vartojant po vieną VILKYŠKIŲ Less Sugar gaminį per dieną per tam tikrą laikotarpį, kai lyginame su panašių sūrelių ar jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje.

Produktų cukrų kiekiai paskaičiuoti, remiantis Nielsen tyrimų 2021m duomenimis.

Vienas VILKYŠKIŲ Less Sugar sūrelis vidutiniškai turi apie 4,23 g mažiau cukrų lyginant su panašių sūrelių cukrų vidurkiu Lietuvoje. Todėl, pavyzdžiui, apskaičiuojant per penkias dienas nesuvartotų cukrų kiekį gramais, kai valgomi Less Sugar sūreliai, dauginame dienų skaičių iš apskaičiuoto vidutinio nesuvartotų cukrų kiekio. Padauginus gauname apie 21,13 g nesuvalgytų cukrų per penkias dienas lyginant su panašių sūrelių cukrų vidurkiu Lietuvoje. Suapvalinus gauname apie 21 g. Tuomet kūrybiškai lyginant gauname, jog šis apskaičiuotas nesuvalgytų cukrų kiekis panašu į standartinių lūpų dažų tūbelės svorį.

Vienas VILKYŠKIŲ Less Sugar jogurtas vidutiniškai turi apie 8,87 g mažiau cukrų lyginant su panašių jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje. Todėl, pavyzdžiui, apskaičiuojant per savaitę nesuvartotų cukrų kiekį gramais, kai valgomi Less Sugar jogurtai, dauginame dienų skaičių iš apskaičiuoto vidutinio nesuvartotų cukrų kiekio. Padauginus gauname apie 62,06 g nesuvalgytų cukrų per septynias dienas lyginant su panašių jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje. Suapvalinus gauname apie 62 g. Tuomet kūrybiškai lyginant gauname, jog šis apskaičiuotas nesuvalgytų cukrų kiekis panašu į standartinių akinių nuo saulės svorį. Skaičiavimuose laikome, jog vienas mėnuo turi 30 dienų, o vieneri metai – 365 dienas.

SIŲSTI CV
Sutinku su Privatumo politika


facebook link instagram link Linkedin LT